skip navigation

Hmong Outreach Initiative

The EBT and Market Bucks Hmong Outreach Initiative

To increase the number of Hmong EBT/Market Bucks users at EBT-accepting farmers markets.

What is the EBT and Market Bucks Hmong Outreach Initiative?

The EBT and Market Bucks Hmong Outreach Initiative is a project sponsored by the West Broadway Coalition (WBC). It is an extension of the General Mills Good Works project, which examined EBT usage at the Minneapolis Farmer's Market. Findings from the Good Works project showed that there was a low level of awareness of EBT usage and Market Bucks in three segments of EBT users:  Asians (specifically the Hmong population), Africans, and Latinos. This project was created to implement the findings of that research study. 

The goal of this project is to increase awareness in the Hmong community about EBT and Market Bucks usage at the farmers market, and to increase healthy food access.

* * *

Ib Txoj Kev Pab Rau Cov Niam Txiv Hmoob Uas Muaj EBT Los Yog Nyiaj Mus Noj

Peb lub hom phiaj yog nrhiav ib txoj kev pab rau cov niam txiv Hmoob uas muaj EBT los yog nyiaj mus noj.

Koj puas muaj EBT los yog nyiaj mus noj? Yog hais tiam koj muaj EBT, koj puas paub txog qhov program Market Bucks? Qhov program Market Bucks no yog ib qhov program pab rau cov neeg uas muaj nyiaj mus noj los yog EBT. Yog hais tiam kom siv EBT tom taj laj tshav puam, qhov program no yuav pub $5 dawb rau koj siv tom lub taj laj tshav puam ntawm.

Coj taj laj tshav puam uas txais EBT nyob rau hauv Minneapolis no yog:

  • Camden Lub Khw Tshav Puam (44th and Penn Ave N), qhib txhua txhua hnub Thursday thaum 3 teev tav su mus txog 7 teev tsaus ntuj
  • McKinley Lub Khw Tshav Puam (3300 Lyndale Ave N), qhig txhua txhua hnub Saturday thaum 9 teev sawv ntxov mus txog 1 teev tav su
  • West Broadway Lub Khw Tshav Puam (West Broadway and Dupont), qhib txhua txhua hnub Friday thaum 3 teev tav su mus txog 7 teev tsaus ntuj
  • Minneapolis Lub Kwv Tshav Puam (312 East Lyndale Ave N., lub nyob downtown), qhib Thursday thaum 9 teev sawv ntxov mus txog 12 teev tav su.

Earn $5 Free at your local EBT-Accepting Farmers Market!

Did you know, any EBT users, who make a purchase of $5 or more at an EBT participating market, can receive up to 5 free market bucks? They can use the free $5 to purchase any produce/goods at the market.

So start shopping and save more today! You can earn the free $5 Market Bucks every new market day. For more information about the free Market Bucks program and participating farmers markets, please go to http://www.bluecrossmn.com/bc/wcs/idcplg?IdcService=GET_DYNAMIC_CONVERSION&RevisionSelectionMethod=Latest&dDocName=POST71A_170462.

EBT Ntawm Koj Lub Khw Tshav Puam

Yuav siv koj daim yuaj EBT li cas tom taj laj tshav puam

  • Nrhiav cov rooj EBT
  • Siv koj daim yuaj EBT los yuav cov npib siv tom khw (market tokens)
  • Muaj ib qho kev phaj tshab (bonus) los nrog koj cov npib - yog hais tiam koj siv tshaj $5 nyiaj mus noj, cev koj tau $5 (Market Bucks) pub dawb.

Siv koj cov npib thiab Market Bucks los yuav khoom noj ntawm cov neeg muag khoom hauv khw tshav puam. Yog hais tiam koj xav paub ntxiv txog ntawm qhov program no, hu rau Alicia Uzarek ntawm 612-353-5178 los yog xab e-mail tuaj rau Alicia ntawm alicia@westbroadway.org.